Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

mei 2018

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw oefentherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Uw oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. In onze praktijk zitten de papieren dossiers opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het patiënten- administratieprogramma Winmens  (audit NEN7510 ) ook nog een keer beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd.
De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding ( Vecozo).

De computer in de praktijk heeft beschermingssoftware met de volgende onderdelen: virussen en andere malware blokkade, scannen op zwakke punten in de wifi-beveiliging, wachtwoorden beveiliging, nepwebsites vermijden om veiliger te winkelen, verdachte apps veilig uitvoeren, hackers blokkeren met een geavanceerde firewall,  spam en phishing-mails blokkade en een extra beveiligingslaag tegen ransomware.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift
U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming
Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging
U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
 • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.

Overzicht beveiligingsmaatregelen:

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virusscan
 • Unieke inlogcode en wachtwoord
 • Versleutelde email
 • Computer praktijk wordt alleen voor praktijk gebruikt

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • De prakijkruimte wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
 • Documenten (papier en digitaal) mogen de praktijk niet verlaten
 • Vervallen papieren documenten op juiste manier vernietigen
 • Dagelijkse back-up gegevens op USB-stick. USBsticks worden gescheiden en apart bewaard

Contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt uw verzoeken en vragen richten aan

Ankie Schenning,

Pastoor van Dunstraat 9, 5051TL Goirle

013-5347788,

info@cesargoirle.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Oefentherapie Cesar Goirle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verleende toestemming

Wilt u aangeven waarvoor u toestemming verleent:

 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Melding bij de huisarts dat u therapie volgt
 • Schriftelijk verslag aan de verwijzer en huisarts over het verloop of einde van de therapie
 • Mede-behandelaars voor het uitwisselen van medische informatie

Eigen opmerking:

Goirle………………………………..